نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان

بهترین نرم افزار های دبیرخانه ، بایگانی اسناد و اتوماسیون اداری یگانه

شرکت "نرم افزاری یگانه" با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک در سال 1386، با بهره گیری از نیروهای فنی متخصص و کارشناسـان خبـره دانشگاهی فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی اسناد آغاز نمـود و همواره تلاش می‌نماید تـا با درک صحیح از نیـازهای بـازار و دستیابـی به راهکارهای نویـن، راه حل های نرم‌افزارهـای خود را ارتـقاء بخشیـده و تا جز برترین شرکت های نرم افزار ایران باشد.

طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تنظیم مدارک در مکاتبات اداری

طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تنظیم مدارک در مکاتبات اداری

طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تنظیم مدارک در مکاتبات اداری

گام نخست در انجام مکاتبات اداری طبقه بندی، تجزیه، تحلیل، تنظیم مدارک و اطلاعات می باشد و شامل  موارد ذیل است .

شناخت و درک موضوع: حدود و اهمیت موضوع نامه کاملا مشخص گردد.

تهیه برنامه و روش کار: قبل از هر چیز برنامه و روش کار تعیین و سوابق و اطلاعات لازم تهیه گردند.

تهیه برنامه زمانبندی: در نظر بگیرید چه مدت زمان برای تهیه نوشته مورد نظر در اختیار دارید و با توجه به آن، برنامه کار زمانبندی شده را تهیه نمائید.

جمع آوری اطلاعات و سوابق: سوابق و اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و ارزیابی کرده ، از آنها یادداشتبرداری نمائید.

تنظیم یادداشت هایادداشت های تهیه شده را بر اساس موضوع و اهمیت، طبقه بندی و تنظیم نمائید.

تعیین نوع نوشته: با توجه به موضوع، حجم مطالب و محتوی، نوع نوشته مناسب را تعیین نمائید.

هماهنگی: با ملاقات های غیر رسمی و یا تشکیل جلسه کمیسیون ، نظر و پیشنهادهای صاحب نظران، متخصصین و مسئولین ذیربط را دریافت و اطمینان حاصل کنید که تمامی جنبه ها و جوانب موضوع را در نظر گرفته اید.

جمع بندی، نتیجه گیری و تهیه پیشنهادها: مجموع اطلاعات فراهم آمده تجزیه و تحلیل گردد و با توجه به نتایج حاصله، پیشنهادهای لازم و متکی بر حقایق، در قالب امکانات موجود و قابل دستیابی تهیه و  جزئیات آنها تعیین شوند.

تنظیم نوشته و ارائه آن: مطالب حاصله را با توجه به اصول و نکات فنی نگارش، در قالب یکی از انواع مکاتبات تنظیم و به مسئولین ارائه دهید.

گزارش مشکل

انتشار: 10 اسفند، 1395    /    بازدید: 768